Statut Hrvatskog društva za medicinsku fiziku

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19 i  151/22), Izborna Skupština Hrvatskog društva za medicinsku fiziku, na sjednici održanoj 24. studenog 2023. godine u Zagrebu, donijela je izmjenjeni i dopunjeni:

STATUT HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINSKU FIZIKU

I  OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, sjedište udruge; zastupanje; izgled pečata; područja djelovanja udruge; ciljevi udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku.

Članak 2.

Naziv udruge je: Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku (u daljnjem tekstu: Društvo).
Skraćeni naziv glasi: HDMF.
Naziv Društva na engleskom jeziku: Croatian Medical Physics Association.
Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: CROMPA.
Sjedište Društva je u Zagrebu, Bijenička cesta 32.
Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3

Društvo ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga registrirano je pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

II  STATUT

Članak 4.

Temeljni opći akt Društva je Statut Hrvatskog društva za medicinsku fiziku.

Ostali opći akti, ako ih Društvo donosi, moraju biti u skladu sa Statutom.

Članak 5.

Statut donosi Skupština Društva dvotrećinskom (2/3) većinom glasova prisutnih na

Sjednici Skupštine.

Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku donošenja Statuta.

III  PEČAT DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 30 mm dvokružnog natpisa s tekstovima:

 • vanjski red: HRVATSKO DRUŠTVO ZA MEDICINSKU FIZIKU,
 • unutarnji red: CROATIAN MEDICAL PHYSICS ASSOCIATION,
 • natpis u sredini: HDMF-CROMPA.

Pečat čuva Predsjednik Društva.

Pečat su ovlašteni koristiti Predsjednik Društva, Dopredsjednik Društva i drugi članovi Društva koje Predsjednik ovlasti.

IV  ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 7.

Društvo zastupaju Predsjednik Društva i Dopredsjednik Društva.

Predsjednik Društva može u pisanom obliku u pojedinom slučaju ovlastiti Tajnika ili pojedinog člana Upravnog odbora Društva za zastupanje Društva.

U slučaju nemogućnosti predsjednika Društva za prenošenje ovlasti u pisanom obliku, odluku o predstavljanju Društva donosi Upravni odbor.

V  UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI

Članak 8.

Društvo može biti član nacionalnih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga koje djeluju u području medicinske fizike.

Odluku o članstvu u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i strukovnim udrugama donosi Skupština Društva.

Članak 9.

Društvo može osnivati sekcije, podružnice ili druge ustrojstvene oblike.

Odluku o osnivanju sekcije, podružnice ili drugog ustrojstvenog oblika donosi Upravni odbor Društva.

Podružnice, sekcije ili drugi ustojstveni oblici nisu pravne osobe.

VI  JAVNOST DJELOVANJA DRUŠTVA

Članak 10.

Rad Društva je javan. Javnost djelovanja Društva osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Društva, javnim priopćavanjem, otvorenošću sjednica tijela Društva članovima Društva, predstavnicima sredstava javnog priopćavanja i svim osobama koje imaju pravni interes za praćenje rada tijela Društva, davanjem na uvid podataka o financijskom poslovanju i drugih akata svim članovima Društva na njihov zahtjev, organiziranjem i održavanjem javnih znanstvenih i stručnih skupova i sastanaka, tribina, predavanja i okruglih stolova.

O svojem radu Društvo obavještava članove na sjednicama Skupštine Društva, a između sjednica putem elektronske pošte i internetske stranice Društva.

Svi članovi Društva imaju pravo sudjelovati u radu Društva sukladno odredbama Statuta i zakona te pravo uvida u rad tijela Društva i odluke koje ta tijela donose.

VII  CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 11.

Ciljevi Društva su:

 • okupljanje stručnjaka koji su znanstveno i/ili stručno povezani s područjem medicinske fizike,
 • promicanje, razvoj i unapređenje djelatnosti medicinske fizike u zdravstvu i znanosti u skladu s najnovijim znanstvenim i kliničkim spoznajama te razvojem tehnologije,
 • poticanje rješavanja zakonske problematike unutar hrvatske zakonodavne regulative, a koja je u svezi s primjenom fizike i fizikalnih načela u medicini,
 • promicanje sigurne primjene fizikalnih principa, koncepata, metoda i tehnika u medicini s ciljem unapređenja dijagnostičkih i terapijskih metoda te zaštite pacijenata i zdravstvenih radnika,
 • poticanje obrazovanja članova Društva u području medicinske fizike i drugim srodnim područjima,
 • razvoj i unapređenje profesionalnog i društvenog položaja stručnjaka i znanstvenika koji djeluju u području medicinske fizike,
 • povezivanje s drugim srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu kroz zajedničke stručne i znanstvene aktivnosti.
Članak 12.

Područje djelovanja Društva sukladno ciljevima iz članka 11. je: obrazovanje, znanost i istraživanje – znanost, stručni rad i istraživanje (znanstveno i kliničko područje medicinske fizike i srodnih područja).

Članak 13.

Djelatnosti Društva u svrhu ostvarivanja ciljeva iz članka 11. su:

 • organiziranje stručnih i znanstvenih sastanaka, predavanja, obrazovnih tečajeva, konferencija, seminara i kolokvija,
 • izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija,
 • poticanje znanstvenog i stručnog rada u području medicinske fizike,
 • suradnja i povezivanje sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu,
 • sudjelovanje u izradi prijedloga zakona, propisa i pravilnika,
 • davanje stručnih mišljenja te izrada preporuka i smjernica važnih za struku i razvoj medicinske fizike,
 • izrada prijedloga i smjernica za obrazovanje, specijalističko i kontinuirano stručno usavršavanje u području medicinske fizike,
 • uspostavljanje suradnje s nadležnim državnim tijelima radi zaštite i unapređenja djelatnosti medicinske fizike u zdravstvu,
 • zastupanje interesa medicinskih fizičara i struke u zakonodavnim i regulatornim tijelima,
 • osnivanje stručnih povjerenstava, odbora, sekcija i drugih radnih tijela te koordiniranje njihovog rada,
 • pružanje potpore članovima Društva u njihovom profesionalnom radu i obrazovanju.

VIII  ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 14.

Članom Društva, u skladu sa Zakonom o udrugama, mogu postati državljani Republike Hrvatske te pravne osobe, organizacije i poslovni subjekti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji su neposredno ili posredno zainteresirani za stručne i znanstvene aktivnosti u području medicinske fizike ili u srodnim područjima.

Članom Društva mogu postati i strani državljani koji su neposredno ili posredno zainteresirani za stručne i znanstvene aktivnosti u području medicinske fizike ili u srodnim područjima.

Članak 15.

Članstvo u Društvu može biti redovito, pridruženo i počasno.

Članak 16.

Redovitim članom Društva može postati osoba koja je završila studij fizike ili studij medicine ili srodni studij na visokoškolskoj ustanovi te pravna osoba, organizacija i poslovni subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja je neposredno ili posredno zainteresirana za znanstvene i stručne aktivnosti u području medicinske fizike ili srodnom području te za pružanje doprinosa u ostvarivanju ciljeva Društva te koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članak 17.

Pridruženim članom Društva može postati osoba koja studira fiziku, medicinu ili srodno područje na visokoškolskoj ustanovi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta. Pridruženim članom Društva može postati i druga pravna ili fizička osoba koja prihvaća odredbe ovog Statuta. Pridruženi članovi Društva imaju sva prava i obveze redovitih članova Društva, osim prava da biraju i da budu birani, te prava glasovanja.

Članak 18.

Počasnim članom Društva može postati osoba posebno zaslužna za razvoj i unapređenje medicinske fizike, za doprinos ugledu Društva ili osoba koja se posebno iskazala u promicanju ciljeva Društva ili realizaciji djelatnosti Društva.

Počasnim članom društva postaje se odlukom Skupštine Društva na temelju prijedloga Upravnog odbora.

Članak 19.

Redovitim članom i pridruženim članom Društva postaje se ispunjavanjem pristupnice i odlukom Upravnog odbora o prijemu u članstvo.

Upravni odbor uz obrazloženje može odbiti zahtjev za prijem u članstvo.

Članak 20.

Društvo vodi popis članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o imenu i prezimenu ili nazivu člana, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, završeni studij, akademski stupanj, radno mjesto i naziv poslodavca, kategoriju članstva (redoviti član, pridruženi član, počasni član), adresu elektroničke pošte, telefonski broj, datum pristupanja Društvu, te datum prestanka članstva u Drušvu.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Društva te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. U skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Narodne novine br. 42/18., podaci o članovima Društva se neće ustupati trećim osobama te će se koristiti isključivo za potrebe rada Društva.

Popis članova vodi Tajnik Društva.

Članak 21.

Upravni odbor određuje godišnji iznos članarine. Počasni članovi, osobe bez primanja iz radnog odnosa, umirovljenici i studenti ne plaćaju članarinu.

Članak 22.

Dužnosti člana Društva su:

 • redovito plaćanje članarine,
 • sudjelovanje u radu Skupštine društva,
 • pridržavanje i poštivanje odredaba ovog Statuta i odluka tijela Društva,
 • odgovorno, stručno i savjesno obavljanje poslova u tijelima, sekcijama, povjerenstvima i drugim radnim tijelima Društva u koje je izabran,
 • promocija i čuvanje ugleda Društva.
Članak 23.

Prava člana Društva su:

 • da sudjeluje u radu Skupštine s pravom glasovanja,
 • da bude kandidiran i biran u tijela Društva,
 • da bude kandidiran i biran u sekcije, povjerenstva i druga radna tijela Društva,
 • da bude pravodobno informiran o aktivnostima Društva i njegovih tijela,
 • da dobije odgovor na postavljena pitanja o radu Društva i njegovih tijela, sekcija
  i povjerenstava,
 • da bude uključen u aktivnosti Društva prema svojim sposobnostima i stručnosti.
Članak 24.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • pisanom izjavom o istupanju iz članstva,
 • neplaćanjem članarine za uzastopne dvije godine, prema odluci Upravnog odbora,
 • isključenjem iz članstva zbog kršenja odredaba Statuta, prema odluci Upravnog odbora,
 • smrću člana,
 • prestankom postojanja Društva.
Članak 25.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Društva.

Članovi Društva odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenjem zakonskih obveza u svezi djelovanja Društva,
 • nepoštivanjem odredaba Statuta,
 • nepoštivanjem odluka tijela upravljanja Društva,
 • neizvršavanjem preuzetih obveza,
 • nesavjesnim izvršavanjem obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Društvu,
 • nesavjesnim ili nezakonitim raspolaganjem imovinom Društva,
 • narušavanjem ugleda Društva.
Članak 26.

Stegovna odgovornost članova Društva utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak pokreće i vodi, te stegovne mjere izriče Upravni odbor Društva.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena ili
 2. isključenje iz Društva.
Članak 27.

Član Društva kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Društva ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Društva.

Skupština Društva je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Društva o isključenju je konačna.

IX  UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I TIJELA DRUŠTVA

Članak 28.

Kroz tijela Društva, članovi Društva upravljaju donošenjem odluka na sjednicama Skupštine Društva i putem svojih izabranih predstavnika u Upravnom odboru Društva, a rad Društva nadziru putem svojih izabranih predstavnika u Nadzornom odboru Društva.

Članak 29.

Tijela Društva su:

 • Skupština Društva,
 • Predsjednik Društva,
 • Dopredsjednik Društva,
 • Tajnik Društva,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Rizničar.

SKUPŠTINA

Članak 30.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a sačinjavaju je svi redoviti članovi Društva.

Članak 31.

Skupština Društva nadležna je za:

 • donošenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
 • donošenje drugih općih akata potrebnih za djelovanje Društva,
 • izbor i razrješavanje Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Rizničara,
 • usvajanje plana rada Društva i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvajanje godišnjeg financijskog izvješća,
 • osnivanje podružnica, sekcija ili drugih ustrojstvenih oblika,
 • odlučivanje o žalbama u stegovnom postupku,
 • odlučivanje o prestanku postojanja Društva,
 • imenovanje i opoziv likvidatora Društva na prijedlog Upravnog odbora,
 • odlučivanje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.
Članak 32.

Sjednica Skupštine Društva može biti redovita, izborna ili izvanredna.

Redovite sjednice Skupštine Društva održavaju se jednom godišnje.

Izborne sjednice Skupštine Društva održavaju se svake četiri godine.

Izvanredne sjednice Skupštine Društva održavaju se prema potrebi.

Članak 33.

Sjednice Skupštine Društva saziva Predsjednik Društva.

Sjednice Skupštine sazivaju se najmanje sedam dana prije održavanja sjednice u pisanom obliku, pozivom koji se upućuje svim članovima.

U odluci o sazivanju sjednice Skupštine Predsjednik Društva utvrđuje dnevni red sjednice Skupštine, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Upravni odbor ili najmanje 20 redovitih članova Društva.

U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.        

Ako Predsjednik Društva ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva predlagatelja, sjednicu će sazvati predlagatelji, a odluka mora sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili 1/3 redovitih članova Društva koji su upisani u Popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Sjednice Skupštine mogu biti i telefonske i/ili elektronske te hibridne.

Članak 34.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, Skupštinom predsjedavaju Dopredsjednik ili Tajnik Društva.

O radu sjednice vodi se zapisnik, čiji je sastavni dio popis nazočnih članova s njihovim vlastoručnim potpisom. Zapisnik o radu sjednice trajno se čuva u arhivi Društva.

Skupština bira zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine ili nazočnih članova Društva.        

Članak 35.

Skupština Društva pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno najmanje 20% članova Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Odluke o donošenju Statuta, izmjenama i dopunama Statuta i o prestanku rada Društva, Skupština donosi dvotrećinskom (2/3) većinom nazočnih članova Skupštine.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 36.

Predsjednik Društva obavlja izvršne funkcije i druge poslove koji određeni ovim Statutom.

Predsjednika Društva bira Skupština Društva na mandat od četiri godine.

Isti redoviti član Društva može više puta biti biran za Predsjednika, ali ne više od dva puta uzastopce.

U slučaju prekida mandata zbog ostavke, razrješenja ili drugog razloga, bira se novi Predsjednik za period do isteka mandata u tijeku.

Za svoj rad Predsjednik Društva odgovara Upravnom odboru i Skupštini Društva.

Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik Društva.

Članak 37.

Predsjednik Društva:

 • zastupa i predstavlja Društvo,
 • upravlja radom i poslovima Društva,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada, plana rada, financijskog plana sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora,
 • odgovara za zakonitost rada Društva,
 • saziva sjednice Upravnog odbora,
 • podnosi godišnje izvješće o radu Društva Skupštini,
 • obavlja poslove predviđene drugim općim aktima Društva.
Članak 38.

Predsjednik Društva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu,
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Društva.
Članak 39.

Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili deset redovitih članova Društva.

DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 40.

Dopredsjednik Društva:

 • pomaže u radu Predsjedniku,
 • koordinira rad sekcija, podružnica i drugih ustrojstvenih oblika,
 • koordinira rad povjerenstava i drugih radnih tijela,
 • obavlja poslove koje mu povjeri Predsjednik,
 • zamjenjuje Predsjednika u njegovoj odsutnosti.
Članak 41.

Dopredsjednika Društva bira Skupština Društva na mandat od četiri godine.

Isti redoviti član Društva može više puta biti biran za Dopredsjednika, ali ne više od dva puta uzastopce.

U slučaju prekida mandata zbog ostavke, razrješenja ili drugog razloga, bira se novi Dopredsjednik za period do isteka mandata u tijeku.

Za svoj rad Dopredsjednik Društva odgovara Upravnom odboru i Skupštini Društva.

Članak 42.

Dopredsjednik Društva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu,
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Društva.
Članak 43.

Odluku o razrješenju Dopredsjednika donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili deset redovitih članova Društva.

TAJNIK DRUŠTVA

Članak 44 .

Tajnika Društva bira Skupština Društva na mandat od četiri godine.

Isti redoviti član Društva može više puta biti biran za Tajnika, ali ne više od dva puta uzastopce.

U slučaju prekida mandata zbog ostavke, razrješenja ili drugog razloga, bira se novi Tajnik za period do isteka mandata u tijeku.

Članak 45.

Tajnik obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Društva.

Za svoj rad Tajnik Društva odgovara Upravnom odboru i Skupštini Društva.

Članak 46.

Tajnik Društva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s odlukama Upravnog odbora i Skupštine Društva,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu,
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Društva.
Članak 47.

Tajnik Društva:

 • pomaže u radu Predsjedniku i Dopredsjedniku,
 • obavlja stručno-administrativne poslove,
 • vodi Popis članova Društva,
 • priprema materijale za sjednice tijela Društva,
 • vodi dokumentaciju i arhivu Društva,
 • priprema materijale za sjednice Skupštine Društva, Upravnog odbora i drugih tijela Društva,
 • vodi zapisnik na sjednicama Upravnog odbora,
 • obavlja druge poslove koje mu povjere Predsjednik, Upravni odbor i Skupština Društva.

UPRAVNI ODBOR

Članak 48.

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva i za svoj rad odgovara Skupštini Društva.

Članak 49.

Upravni odbor čine Predsjednik Društva, Dopredsjednik Društva, Tajnik Društva, Rizničar i dvanaest izabranih članova.

Članove Upravnog odbora bira Skupština na mandat od četiri godine.

Članovi Upravnog odbora kojima je istekao mandat mogu biti ponovno birani.

U slučaju prekida mandata zbog ostavke, razrješenja ili drugog razloga, bira se novi član Upravnog odbora za period do isteka mandata u tijeku.

Članak 50.

Član Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s odlukama Upravnog odbora.
Članak 51.

Upravni odbor:

 • provodi odluke Skupštine Društva,
 • donosi odluke o prijemu članova, brisanju iz članstva Društva i predlaže počasne članove Društva,
 • utvrđuje prijedloge programa rada i djelatnosti Društva,
 • priprema radne materijale za sjednice Skupštine,
 • osniva povjerenstva ili druga radna tijela,
 • predlaže Skupštini udruživanje s nacionalnim i međunarodnim udrugama, te drugim oblicima povezivanja, kao što su savezi, zajednice ili mreže,
 • upravlja imovinom Društva,
 • predlaže iznos članarine,
 • predlaže Skupštini financijske planove i izvješća te završni račun,
 • predlaže Skupštini plan rada i izvještaj o radu Društva,
 • provodi prihvaćeni plan rada Društva,
 • priprema prijedlog Statuta odnosno njegove izmjene i dopune, kao i druge akte,
 • organizira i potiče organizaciju znanstveno-stručnih skupova i predavanja,
 • odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova društva,
 • obavlja ostale poslove za Društvo.
Članak 52.

Sjednicama Upravnog odbora predsjedava Predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik ili Tajnik Društva.

Sjednice mogu biti i telefonske i elektronske te hibridne.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke na sjednici natpolovičnom većinom prisutnih članova Upravnog odbora.

Na sjednice Upravnog odbora redovito se pozivaju i članovi Nadzornog odbora koji sudjeluju u raspravama, ali nemaju pravo glasovati.

Upravni odbor podnosi Skupštini Društva jednom godišnje izvješće o svom radu.

NADZORNI ODBOR

Članak 53.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na mandat od četiri godine.

U slučaju prekida mandata zbog ostavke, razrješenja ili drugog razloga, bira se novi član Nadzornog odbora za period do isteka mandata u tijeku.

Nadzorni odbor raspravlja i odlučuje na sjednicama, koje se održavaju prema dogovoru članova Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora biraju Predsjednika Nadzornog odbora među članovima Nadzornog odbora. Odluke Nadzornog odbora moraju biti jednoglasne.

Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi Skupštini Društva izvješće o svom radu.

Nadzorni odbor dužan je u roku 30 dana razmotriti pisano upozorenje pojedinog člana Društva o nepravilnostima u provedbi Statuta i tražiti da se nepravilnosti otklone.

Članak 54.

Nadzorni odbor:

 • nadzire rad Društva,
 • nadzire pridržavanje odredbi Statuta i drugih akata Društva,
 • nadzire financijsko i materijalno poslovanje Društva.
Članak 55.

Rizničar Društva:

 • vodi evidenciju plaćanja članarine,
 • vodi evidenciju svih prihoda i rashoda Društva,
 • priprema financijske planove i izvješća,
 • vodi blagajnu Društva,
 • podnosi financijsko izvješće Skupštini Društva.
Članak 56.

Rizničara bira Skupština Društva na mandat od četiri godine.

U slučaju prekida mandata zbog ostavke, razrješenja ili drugog razloga, bira se novi Rizničar za period do isteka mandata u tijeku.

Članak 57.

Predsjednika i Dopredsjednika Društva, Tajnika, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora i rizničara biraju članovi Društva na izbornoj sjednici Skupštine Društva glasovanjem.

Kandidacijsku listu s potrebnim ili većim brojem kandidata za izbor Predsjednika i Dopredsjednika Društva, Tajnika, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora i Rizničara sastavlja na prijedlog članova Društva predsjedavajući izborne sjednice Skupštine na izbornoj sjednici prije glasovanja.

Glasovanje provodi i izvješće o rezultatima glasovanja podnosi tročlano izborno povjerenstvo, izabrano na izbornoj sjednici Skupštine na prijedlog predsjedavajućeg sjednice.

Izabrani su kandidati koji su dobili natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Društva. Ukoliko je utvrđena kandidacijska lista s brojem kandidata većim nego što je broj razpoloživih mjesta za izbor, a više kandidata je dobilo jednaki broj glasova, koji je ujedno i najmanji broj glasova, glasovanje se ponavlja samo za te kandidate.

Članak 58.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Društva, Upravni odbor ili Predsjednik Društva mogu osnovati stalna i povremena povjerenstva ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju povjerenstava ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 59.

Izabrani čelnici Društva i članovi Upravnog i Nadzornog odbora te povjerenstava i drugih radnih tijela obavljaju svoje dužnosti bez novčane naknade.

X  IMOVINA, FINANCIJSKO POSLOVANJE I ODGOVORNOST

Članak 60.

Imovinu Društva čine novčana sredstva, njegove nepokretne i pokretne stvari te druga imovinska prava.

Društvo raspolaže svojom imovinom i novčanim sredstvima u skladu s važećim zakonskim

propisima i ovim Statutom.

Članak 61.

Društvo ostvaruje novčana sredstva za svoje djelovanje i ostvarivanje ciljeva od:

 • članarine,
 • donacija i poklona,
 • namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave,
 • europskih fondova,
 • prihoda svojih djelatnosti,
 • iz drugih pravno dopuštenih izvora.

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Društva. O raspodjeli sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 62.

Sredstva Društva raspoređuju se financijskim planom za svaku godinu.

Financijski plan priprema Rizničar, predlaže Upravni odbor Društva, a usvaja Skupština Društva.

Članak 63.

Odlukom Upravnog odbora blagajnički i knjigovodstveni poslovi Društva mogu se povjeriti stručnim (pravnim ili fizičkim) osobama uz ili bez naknade.

Stručne osobe kojima su povjereni poslovi iz stavka 1. ovog članka vode potrebne poslovne knjige sukladno važećim zakonskim propisima i odgovarajućim odlukama tijela Društva te o svom radu podnose izvješće Upravnom odboru.

Članak 64.

Društvo ima svoj žiro račun.

Pravo potpisa imaju Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik i Rizničar Društva.

Članak 65.

Za svoje obveze Društvo odgovara cijelom svojom imovinom.

XI  NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 66.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Društvu i/ili aktivnosti u sklopu djelovanja Društva članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.

Za rješavanje o sukobu interesa nadležna je Skupština.

XII  PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 67.

Društvo prestaje postojati odlukom Skupštine te u slučajevima i na način predviđen Zakonom o udrugama.

U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine Društva.

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Društva ne može sastati, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Društva.

XIII  LIKVIDATOR DRUŠTVA

Članak 68.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Društva.

Likvidator je ovlašten zastupati Društvo tijekom likvidacijskog postupka.

XIV  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.

Statut Društva, kao i njegove izmjene i dopune, donosi Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može dati najmanje 20 članova Društva.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i prema postupku za njegovo donošenje.

Članak 70.

Skupština Društva tumači odredbe Statuta.

Članak 71.

Ovaj Statut Društva stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 24. studeni 2023. godine

Hrvoje Hršak
Predsjednik Društva

Korisne poveznice

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Language Switcher